کارت خرید

2,500
ماهانه
پلن یک
فضا
200 مگابات
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
امنیت
آنتی شلر قدرتمند CXS
دیگر امکانات
نامحدود
3,500
ماهانه
پلن دو
فضا
500 مگابات
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
امنیت
آنتی شلر قدرتمند CXS
دیگر امکانات
نامحدود
5,000
ماهانه
پلن سه
فضا
1 گیگ
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
امنیت
آنتی شلر قدرتمند CXS
دیگر امکانات
نامحدود
7,000
ماهانه
پلن چهار
فضا
2 گیگ
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
امنیت
آنتی شلر قدرتمند CXS
دیگر امکانات
نامحدود
12,500
ماهانه
پلن پنجم
فضا
5 گیگ
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
امنیت
آنتی شلر قدرتمند CXS
دیگر امکانات
نامحدود
19,000
ماهانه
پلن ششم
فضا
10 گیگ
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
امنیت
آنتی شلر قدرتمند CXS
دیگر امکانات
نامحدود
26,000
ماهانه
پلن هفتم
فضا
15 گیگ
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
امنیت
آنتی شلر قدرتمند CXS
دیگر امکانات
نامحدود